Live Life, Eat Well and Enjoy! Lifestyle การขนส่งจากจีน

การขนส่งจากจีน


ขนส่งจากจีน

ระบบการขนส่งจากจีน (Logistics System)  ถือว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของ ชาติเป็นอย่างมาก ระบบขนส่งก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยลําเลียงสินค้าสู่ทั่วทุกภูมิภาคของจีนรวมถึง ส่งออกไปทั่วโลก เนื่องจากจีนได้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลกที่ส่งสินค้ามากมายป้อนให้กับตลาดทั่ว ทุกมุมโลก ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของจีนจึงได้รับความใส่ใจจากรัฐบาล เพื่อ เตรียมความพร้อมรับมือกับการเติบโตที่ต่อเนื่องและรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศ การทําธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศจีน มีอุปสรรคหลายๆ ประการ นอกจากการแข็งขันดุเดือดในตลาด โลจิสติกส์เองแล้ว ยังมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่สูงมาก เนื่องจากจีนมีหลายมณฑล หลายเขตการ ปกครอง ทําให้เกิดภาระทางภาษีที่ซ้ําซ้อน ค่าผ่านทางที่แพง จากข้อมูลของสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อ ของจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) ต้นทุนด้านโลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 18 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2010 ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดของประเทศที่พัฒนาแล้วถึงสองเท่า ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการขนส่งให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อ การค้ามากขึ้น โดยระหว่างแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006 – 2010) โครงสร้างพื้นฐานด้าน โลจิสติกส์ของจีนได้รับการปรับปรุงขึ้นอย่างมาก จีนเพิ่มการลงทุนในการก่อสร้างสาธารณูปโภคทั้งทางด่วน ทางรถไฟ และเส้นทางคมนาคมอื่นๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจนี้และเตรียมตัวที่จะก้าวสู่ประเทศ มหาอํานาจทางโลจิสติกส์ของโลกในอนาคต 

การขนส่งจากจีนการรถไฟเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการขนส่งระยะไกลในประเทศ

 จีนได้ลงทุนมหาศาลกับโครงสร้าง พื้นฐานด้านการรถไฟทั้งเพื่อการขนส่งและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยพัฒนาทั้งทางรถไฟรางปกติและ รถไฟความเร็วสูงควบคู่กันไป ปัจจุบันจีนเป็นประเทศอันดับ 2 ที่มีความยาวรางรถไฟปกติมากที่สุดในโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2012 จีนมีเครือข่ายยาวกว่า 98,000 กิโลเมตร มีรางรถไฟสายหลักอยู่ ทั้งหมด 19 สาย นอกจากนั้น จีนยังเป็นประเทศที่ใช้ทางรถไฟขนส่งสินค้ามากกว่า 1 ใน 4 ของการ ขนส่งทางรถไฟทั่วโลก ปัจจุบันจีนพยายามที่จะพัฒนารางให้ทั่วทุกภูมิภาค ไม่เฉพาะแต่เพียงฝั่งตะวันออก หรือเขตเศรษฐกิจเท่านั้น เพราะจีนเชื่อว่าเส้นทางรถไฟจะนําความเจริญไปสู่ประเทศอย่างทั่วถึง การขนส่งทางถนนเป็นภาคการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยอาศัยทางหลวงเป็นหลัก ซึ่ง เหมือนกับในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป เครือข่ายการขนส่งทางถนนของจีนได้รับการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและปริมาณการขนส่ง ปริมาณการลงทุนของจีนในท่าเรือต่างๆ นั้นมากกว่าประเทศใดๆ ในโลก เฉพาะแผนพัฒนาประเทศ 5 ปี ฉบับ 11 จีนได้ลงทุนในท่าเรือถึง 357 พันล้านหยวน จีนมีท่าเรือทะเลน้ําลึกร่วมถึงท่าเรือแม่น้ํามาก ถึง 2000 ท่า โดย 130 ท่าเปิดให้บริการสําหรับเรือขนส่งของต่างชาติ ขณะที่ปริมาณสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประมาณร้อยละ 6 ทุกปี แต่ก็ไม่อาจเทียบกับตลาด

โลจิสติกส์ทั้งหมดของจีนได้ เพราะการขนส่งทางอากาศในจีนใช้เพื่อขนส่งสินค้ามูลค่าสูงหรือขนาด กะทัดรัดเท่านั้น

สถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์การขนส่งในจีน

ปัจจุบันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในจีนได้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการ สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการเก็บสินค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ บริการแบบครบวงจร การพัฒนาโลจิสติกส์ในเขตตะวันออกและชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็ก้าวสู่ ระดับแนวหน้าของโลก จนกล่าวได้ว่า ปัจจุบันจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําของโลกที่มีความก้าวหน้าทาง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดดสําหรับวิธีการขนส่งแบบดั้งเดิม สําหรับวิธีการขนส่งแบบดั้งเดิม เช่น ทางรถไฟและทางแม่น้ําก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะ ทางเลือกที่สําคัญ โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงและขยายเส้นทาง ด้วยเหตุนี้ มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณการขนส่งทางรถไฟจะเติบโตเร็วกว่าเดิม เนื่องจากการขยายระบบรางรถไฟอย่างรวดเร็วและความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลจีนได้ออกนโยบายที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟมากขึ้น รวมทั้งมาตรการ เชิงบวกเพื่อการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ